Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van A LA BATALLA! Strijdvaardige tekst & uitleg

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Opdracht door A LA BATALLA! Strijdvaardige tekst & uitleg (hierna A la Batalla) met opdrachtgevers (Cliënten) aangegaan. Alle Opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW, door A la Batalla aanvaard en uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op al degenen die voor A la Batalla werkzaam zijn.

2.       Iedere aansprakelijkheid van A la Batalla is beperkt tot het in rekening gebrachte factuurbedrag voor de desbetreffende Opdracht, zulks behoudens opzet of grove schuld.

3.       A la Batalla is bevoegd, indien dit nuttig en/of noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de desbetreffende Opdracht, derden c.q. hulppersonen in te schakelen. Bij de selectie van ingeschakelde derden c.q. hulppersonen zal A la Batalla de nodige zorgvuldigheid betrachten. A la Batalla is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden c.q. hulppersonen.

4.       Cliënt is terzake de uitvoering van de Opdracht verschuldigd het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, tenzij anders is overeengekomen. A la Batalla kan van Cliënt de betaling van een voorschot verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste c.q. de eerstvolgende declaratie. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en is deze wettelijke handelsrente rente, althans de wettelijke rente verschuldigd.

5.       PR Coach is een dienst van A la Batalla. Bij het aangaan van een jaarlidmaatschap heeft Cliënt recht op een vooraf overeengekomen aantal uren advies. A la Batalla verstuurt periodiek een urenverantwoording naar Cliënt, waarop de resterende uren vermeld staan. Als de werkzaamheden van A la Batalla de uren, waarop Cliënt recht op heeft, overschrijden, dan zal A la Batalla Cliënt hier tijdig van op de hoogte stellen. Cliënt heeft dan de keuze om ook de rest van de werkzaamheden door A la Batalla te laten verrichten tegen een uurtarief dat vooraf wordt overeengekomen. Resterende uren uit het jaarlidmaatschap vervallen na afloop van het jaar, waar het jaarlidmaatschap op betrekking heeft. Het jaarlidmaatschap is doorlopend, dat wil zeggen dat na afloop van het jaar een nieuw jaarlidmaatschap ingaat, tenzij Cliënt uiterlijk een maand van tevoren te kennen heeft gegeven het lidmaatchap te willen beeindigen.

6.       De rechtsverhouding tussen A la Batalla en Cliënt wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding worden door de bevoegde rechter te Amsterdam danwel in een plaats uitsluitend ter vrije keuze van A la Batalla beslecht.